Bigzhu's den

golang framework 的选择

bigzhu bigzhu

beego

beego 有用过一下, 不过看这个帖子, 代码质量确实不太好 https://www.v2ex.com/t/89374

用下来确实感学有点像某些国内的 PHP 框架, 很全很死板, 不是我喜欢的类型.

gin

D 推荐用 gin

大约看了下, 是个微框架 https://gin-gonic.github.io/gin/, 比较喜欢这种调调的, 网友评价也还行: http://www.jianshu.com/p/a31e4ee25305

github 的 star 数也很惊人: https://github.com/gin-gonic/gin

beego 有官方中文文档(本来就是国人开发的么), 不过 gin 有网友自已翻译的(没翻译完): https://github.com/ningskyer/gin-doc-cn

orm

似乎没有限定, 可以用 jinzhu 的 gorm

bigzhu
Everything is learnable